Διανοίξεις Οδών 2018

Έργο: Διανοίξεις Οδών 2018
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κηφισιάς
Προϋπολογισμός: 218.924,23 €
Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών: 9 Μαΐου 2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εργασιών: Σε εξέλιξη