Ανάπλαση Οδού Γιαβάση

Έργο: Ανάπλασή Οδού Ευεργέτου Γιαβάση και λοιπών οδών στην Περίμετρο της Κεντρικής Πλατείας
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αγίας Παρασκευής
Προϋπολογισμός: 351.100,50 €
Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών: 8 Ιανουαρίου 2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εργασιών: Σε εξέλιξη