Ανακαίνιση Ξενοδοχείου

Έργο: Ανακαίνιση Ξενοδοχείου
Αναθέτουσα Αρχή: Lekka Limited
Προϋπολογισμός: 260.000,00 €
Ημερομηνία Έναρξης Εργασιών: 11 Νοεμβρίου 2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Εργασιών: Σε εξέλιξη